Slikken van Flakkee

Natuurontwikkeling

slikken.jpg (26.6 K)

Als het getij gedeeltelijk wordt hersteld in de Grevelingen komen grote delen van de oevers van De Slikken weer onder invloed van eb en vloed.

De Slikken van Flakkee hebben een groot oppervlakte laaggelegen, flauw glooiende oevers. Door de invloed van het water hebben deze oevers zout-zoetovergangen in de begroeiing. Bij de terugkeer van getij in het Grevelingenmeer kan een afwisselend landschap ontstaan langs de oevers met verschillende bijzondere flora en fauna.

Het hoogste deel van Slikken van Flakkee-Zuid bestaat uit voormalige schorren* die als bouwland zijn aangewezen. Het grootste deel van deze gronden is inmiddels in bezit van Staatsbosbeheer en weer als natuurgebied in gebruik. De tijdelijk als landbouwgrond gebruikte delen vormen echter een vlakte met weinig variatie. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling voor de Slikken wordt een nieuwe inrichting voor deze hogere delen ontwikkeld. Daarbij gaat het onder meer om de aanleg van een aantal water- en moeraspartijen, enkele uitzichtpunten en eventueel andere voorzieningen die aansluiten op de beoogde horecavoorziening in het midden van de Slikken.

* Slikken, bestaande uit zand en slib, zijn die gedeeltes van de oever die slechts twee keer per dag bij hoogwater overspoeld worden. Hierdoor ontstaat speciale getijdennatuur. Sommige stukken slik hogen door de aangespoelde hoeveelheden zand en slib langzaam op. Deze hoger gelegen stukken slik, die alleen bij stormvloed onder water komen te staan, zijn schorren.

Foto: Vincent van den Hoven

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.