De kaart hierboven laat zien welke toekomstplannen er voor De Slikken zijn, zoals verbetering van de recreatiemogelijkheden door betere bewegwijzering, de aanleg van uitzichtpunten en een horecavoorziening.
Klik op de kaart voor een grotere weergave van het gebied Slikken van Flakkee.

Weet u ook een bijzondere plek bij de Slikken van Flakkee? Deze kunt u zelf aangeven op de kaart. Klik op de kaart om verdere instructies te lezen.

Slikken van Flakkee

fonskern3.jpg (43.4 K)

De Slikken van Flakkee vormen een uitgestrekt, enigszins onbereikbaar natuurgebied aan de noordgrens van het Grevelingenmeer. Doel van Zicht op de Grevelingen is om het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor fietsers en wandelaars.

De huidige Slikken hebben veel te bieden: er komt een groot aantal bijzondere plant- en diersoorten voor, zoals de Noordse woelmuis en de brandgans, die bijdragen aan het veelzijdige karakter van de Grevelingen. Ook zijn de Slikken aangemerkt als internationaal beschermd natuurgebied (Natura 2000). Ondanks de grootte van het gebied -1500 hectare en daarmee het grootste 'land'-natuurgebied van de Grevelingen- en de recreatieve voorzieningen zijn de Slikken slechts beperkt bekend als plek om de natuur te beleven.

Dat heeft te maken met het gebrek aan eenheid en uitstraling van het gebied, geïsoleerde ligging, gebrekkige bewegwijzering, het ontbreken van duidelijk herkenbare entrée(s) en de ongelijke ontsluiting. Zo is het middengebied heel goed toegankelijk, maar de zuidelijke kant is slechts moeizaam toegankelijk.

Meer verbinding
Het streven is om het gebied beter geschikt te maken voor recreatie, maar daarnaast ook te investeren in natuurontwikkeling. Zo komt er meer verbinding en eenheid tussen het polderland van Goeree-Overflakkee en het buitendijkse gebied van de Slikken van Flakkee.
Daarvoor moet een logische ontsluiting van de Slikken worden ontworpen, die het ook voor minder bekende bezoekers, vooral voor fietsers en wandelaars, gemakkelijk maakt het gebied te bezoeken. Wat betreft natuur bestaan plannen om, grenzend aan de Sikken van Flakkee, een deel van de polder Roxenisse in te richten als natuurgebied. Dit sluit aan bij de wens om buitendijks en binnendijks gebied met elkaar te verbinden en meer belevingsmogelijkheden te creëren. Mogelijkheden om binnendijks ook natuur te ontwikkelen worden onderzocht.

Bekijk ook het Plan van Aanpak voor de Slikken van Flakkee zoals dat op 1 juli 2010 is vastgesteld.

Foto: Fons Kern

Gerelateerde ontwikkellocaties: