MIRT-Verkenning

MIRT-proces

De MIRT-Verkenning maakt onderdeel uit van het grotere MIRT-proces. De verkenning eindigt eind 2011 met een advies van de Bestuurscommissie. Aansluitend neemt de rijksoverheid in overleg met de regionale overheden een ‘voorkeursbeslissing' over de uitvoering van de resultaten van de verkenning.

Grote investeringen in de infrastructuur van Nederland worden genomen met behulp van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Besluiten over de investeringen neemt de rijksoverheid na overleg met betrokken regionale en lokale overheden. Elk jaar verschijnt het MIRT-projectenboek waarin de projecten en hun fase van voorbereiding en uitvoering zijn opgenomen. Ook is de gang van zaken rond de MIRT-projecten vastgesteld in de Spelregels van het MIRT, uitgegeven door de rijksoverheid. Klik hier voor informatie over het MIRT op de website van de rijksoverheid.

Verkenningsfase

Het traject over de Grevelingen bevindt zich in 2010 en 2011 in de verkenningsfase. In deze fase worden alternatieven bedacht en geëvalueerd met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een milieu-effectrapport. Verder wordt het financieel commitment van zowel publieke als private partijen in beeld gebracht.

Tijdens de verkenning vindt steeds communicatie met de relevante omgevingspartijen en met burgers plaats. Er zijn verschillende klankbordgroepen ingesteld en op 18 oktober 2010 is/was er een Grevelingenconferentie. Via de lokale en regionale media en via deze website worden burgers geïnformeerd. Zij kunnen steeds ideeën inbrengen en commentaar geven.

Overeenstemming met betrokken overheden en organisaties is van belang bij de besluitvorming.

Het voornemen is de verkenning de status van een conceptstructuurvisie te geven. Een vastgestelde structuurvisie is planologisch bindend voor de overheidspartijen die erbij betrokken zijn.

De verkenningsfase eindigt eind 2011 met een ‘voorkeursbeslissing' over de mogelijke uitvoering van de resultaten van de verkenning. Daarna volgt eventueel de ‘planuitwerkingsfase', die wordt afgesloten met een ‘uitvoeringsbeslissing'. Ten slotte volgt de ‘realisatiefase'. Er is overigens geen automatische doorstroming van projecten van de ene naar de volgende fase.  

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.