MIRT-Verkenning

Noodzaak

w._lengkeek_4.jpg (20.3 K)  Foto: Bureau Waardenburg
Door de aanleg van de Brouwersdam is het Grevelingenmeer in 1970 afgesloten van de Noordzee. Het meer heeft zich ontwikkeld tot een waardevol natuur- en recreatiegebied van internationale betekenis. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat de afsluiting ook grote nadelen heeft.

De kwaliteit van de Grevelingen staat onder druk. Door de afsluiting van het Grevelingenmeer zijn problemen met de water- en natuurkwaliteit ontstaan. Door het ontbreken van getij is de dynamiek uit het water verdwenen. Ook de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied vermindert. Als gevolg stagneert de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio wat weer tot leegstand en werkloosheid kan leiden.

Integrale aanpak
Het terugbrengen van getij in het Grevelingenmeer is de enige mogelijkheid om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat er grote kansen liggen om door een integrale aanpak de kwaliteit van de Grevelingen te verbeteren, zowel in natuur, duurzame energie, waterbeheer, economie, recreatie, visserij als toerisme. Mogelijk kan het Grevelingenmeer een bijdrage leveren aan de waterveiligheid van Nederland door in tijden van nood water te bergen. Hierdoor wordt extra bergingscapaciteit gecreëerd die met het oog op de verdere stijging van de zeespiegel en toename van de rivierafvoeren in de toekomst nodig kan zijn.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en een aantal maatschappelijke en private organisaties hebben onder andere naar aanleiding van het onderzoek van Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan de Bestuurscommissie Grevelingen om een MIRT-Verkenning Grevelingen te starten. Na twee jaar wordt op basis van de onderzoeksresultaten van de MIRT een plan gemaakt voor de langere termijn toekomst van de Grevelingen.

 

 

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.